توضیحات پادکست 1

How to start English ?

  • رفع سردرگمی زبان آموزان برای شروع زبان انگلیسی
  • بررسی بیش از 4 روش یادگیری زبان انگلیسی
  • بررسی مزایا و معایب روش های یادگیری زبان انگلیسی مطرح شده
  • در نتیجه : راهنمایی زبان آموزان برای گرفتن بهترین تصمیم 
چطوری انگلیسی را شروع کنیم؟