توضیحات پادکست 2

English through movies and music

  • رفع سردرگمی زبان آموزان برای شروع زبان انگلیسی
  • بررسی بیش از 4 روش یادگیری زبان انگلیسی
  • بررسی مزایا و معایب روش های یادگیری زبان انگلیسی مطرح شده
  • در نتیجه : راهنمایی زبان آموزان برای گرفتن بهترین تصمیم 
زبان انگلیسی با فیلم و آهنگ